зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Підрозділи:

        Як розпочати бізнес         Державна реєстрація СПД
        Ліцензії. Дозволи         Отримання кредиту

     Матеріали розділу:

 ·  Идеи для экономной лояльности
 ·  Специфика невербального общения в сбыте
 ·  Рекомендации для успешного заключения сделок
 ·  Как правильно налаживать деловые связи
 ·  Бюджетирование: кратко о главном
 ·  Речевое воздействие и языковое манипулирование в рекламе
 ·  Галерея масок менеджеров
 ·  Формирование ценовой политики
 ·  Основные понятия и сущность финансового менеджмента
 ·  Написание рекламного текста с помощью шести верных слуг Киплинга
 ·  Как стать землевладельцем в Украине
 ·  Бизнес-план предприятия для получения кредита (рекомендации по составлению)
 ·  Методы прогнозирования нужд и запросов потребителей
 ·  Выбор оптимальной модели контроля подчиненных
 ·  Иностранцы в Украине
 ·  Стратегии международного развития компании
 ·  Эффективное совещание от начала до конца
 ·  Лизинг как форма привлечения капитала: три основных этапа
 ·  Анализ ресурсов организации
 ·  Как мягко уволить подчиненного
 ·  Искусство делегирования

     Принципи організації бізнесу

Організація бізнесу за своєю природою має процесуальний харак­тер. Це відпрацювання, насамперед, правил формування підприєм­ницьких структур, обов'язкових для всіх суб'єктів бізнесу. Ці правила (принципи) регулюються законодавчими актами відповідно до норм, прийнятих у суспільстві.

Джерелом законодавчих актів є відносини, які склалися у суспіль­стві, передусім - економічні. Юридичні акти закріплюють ці відносини, даючи простір для розвитку або гальмуючи їх.

Економічні відносини не існують поза формами їх прояву. Форми ж економічних відносин різноманітні, рухомі, мінливі. Вони не завжди знаходять відображення у законодавчих актах, які постійно відстають від економічного розвитку і тим самим стримують здійснення ре­форм, гальмуючи перехід до ринку.

Відносини бізнесу - одна з форм прояву економічних відносин, які почали розвиватися у нашій економіці.

Принципи та умови організації підприємницького бізнесу:

Організаційний механізм здійснення підприємницького бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки закладений у Законі України „Про підприємництво". Відповідно до нього підприємництво здійсню­ється на основі таких принципів:

  • вільний вибір видів діяльності;
  • залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
  • самостійне формування програм діяльності та вибір постачальни­ків і споживачів вироблюваної продукції;
  • встановлення цін відповідно до законодавства;
  • вільний найм працівників;
  • залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
  • вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;
  • самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньо-економічної діяльності;
  • використання підприємцем частки валютної виручки, що йому на­лежить, за власним розсудом.
  • Принципи організації бізнесу не можна абсолютизувати. Вони розвиваються, взаємодіють між собою і відображають відносини, що склалися у суспільстві на певний період.

Для розвитку підприємницької діяльності необхідні певні умови, які в основному можна звести до наступного: потреба створення зако­нодавчої та нормативної баз; додержання конкурентного режиму гос­подарювання; формування ринкової інфраструктури, стимулювання бізнесу. Потреба створення законодавчої бази продиктована потре­бою надати всім господарюючим суб'єктам гарантії для збереження їх власності, виключення можливості націоналізації, експропріації, ство­рення для всіх учасників бізнесу однакових прав, повної економічної свободи, неприпустимості втручання органів державного управління в діяльність підприємницьких структур. Конкурентний режим господа­рювання передбачає вільне суперництво між учасниками бізнесу: за джерела сировини; вигідні умови вкладення капіталу; за більшу час­тину прибутку. Формування елементів ринкової інфраструктури від­криває можливість для бізнесмена брати участь у системі товарних і фондових бірж, користуватися послугами комерційних банків, під­приємств оптової торгівлі; доступ до ресурсів, кредитів, інформації тощо. Стимулювання бізнесу передбачає заохочення та розвиток під­приємництва, малого бізнесу, створення сприятливого економічного середовища (податкові пільги), прямі державні дотації, фінансування ризикових проектів інноваційного характеру та ін.

Принципи та умови організації бізнесу не залишаються незмінни­ми. З розвитком суспільства розвиваються та змінюються відносини, створюються нові умови для вдосконалення і розвитку бізнесу. Усе це знаходить відображення у законодавчих актах


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010