зворотній зв'язок мапа головна
 
Організація бізнесу
Як розпочати бізнес
Вибір бізнес-ідеї
Організаційно-правові форми
Написання бізнес-плану
Оцінка ефективності грошей у часі
Маркетинг та реклама в малому бізнесі
Фірмовий стиль
Ціноутворення у малому бізнесі
Державна реєстрація СПД
Ліцензії. Дозволи
Отримання кредиту
Вінницька Податкова Інспекція
До Вас їде ревізор?
Перевірки контролюючих органів
До Вас прийшов інспектор!?!
Вам потрібні працівники?
Підбір персоналу
Оформлення трудових відносин
Комерційні пропозиції
Недержавне пенсійне забезпечення
Запитання - відповідь
Про проект
Новини
Архів новин
Інші новини
Податкові новини
Информер безналичных валют г.Киев Информер наличных валют г.Киев
Информер курсов НБУ

     Матеріали розділу:

 ·  Вартість грошей у часі. Дисконтування.
 ·  Норма дисконту.
 ·  Цінність ренти

     Основні показники ефективності інвестиційних проектів і методи їхньої оцінки

Реалізація інвестиційного проекту - це можливість укласти визначену суму грошей сьогодні для того, щоб одержати доходи в майбутньому. Існує більше п'яти методів оцінки інвестицій, однак найчастіше використовують наступні два методи:

  • модель не дисконтування (метод періоду окупності);
  • моделі дисконтування (методи визначення внутрішньої норми доходу і чистої поточної вартості).

Для використання вищезгаданих моделей оцінки інвестицій застосовують розрахунок середньозваженої вартості капіталу (СВК), що являє собою середньозважену "ціну" після оподатковування, по якій підприємству обходяться власні й позикові джерела фінансування. Розрахунок СВК застосовується в інвестиційному аналізі:

  1. Для співставлення з внутрішньою нормою прибутковості (IKR) проектів. Якщо IRR > СВК, проект може бути схвалений.
  2. Для дисконтування грошових потоків при розрахунку чистої теперішньої вартості проектів (NPV). Якщо NPV > 0, проект може бути розглянутий.

Строк окупності зведених витрат - це період часу, протягом якого покриваються початкові інвестиції.

Метод окупності (РР) - це кількість років, необхідних для відшкодування стартових інвестиційних витрат. Він є корисним інструментом при виборі проектів, але в сумнівних випадках його варто використовувати поряд з одним із методів дисконтування.

Чиста нинішня вартість (NPV) - це різниця між поточною вартістю результатів і поточною вартістю витрат за проектом.

Будь-яка програма з NPV > 0 коштує того, щоб її здійснити. Крім того, можна порівняти NPV різних програм, якщо вони розраховані за однією тією ж дисконтною ставкою. Перевага повинна бути віддана програмі з максимальним рівнем NPV

Приклад.

Фінансові менеджери фірми розглядають можливість взяти участь у двох проектах, які вимагають такі початкові інвестиції: 1-й проект - 20 000 грн., 2-й проект - 24 000 грн., і які дають при процентній ставці 12% у наступні чотири роки такі потоки коштів. Потрібно вирішити, який із двох проектів вигідніший для фірми.

Роки

Грошовий потік

Роки

Грошовий потік

1-й проект

2-й проект

1

7000

1

5000

2

6000

2

9000

3

8000

3

8000

4

6000

4

12000

Для того, щоб визначити, який проект вигідніший, застосуємо метод визначення внутрішньої норми доходу. Для цього необхідно грошові потоки по роках помножити на відповідні фактори дисконтування, які можна знайти у фінансових таблицях, про які йшла мова вище. Для одержання NPV необхідно знайти суму отриманих добутків.
Отже, одержуємо:

NPV1 = 7000 х 0,8929 + 6000 х 0,7972 + 8000 х 0,7118 + 6000 х х 0,6355 - 20000 = 540,9

NPV2 = 5000 х 0,8929 + 9000 х 0,7972 + 8000 х 0,7118 + 12000 х х 0,6355 - 24000 = 959,2

Більш вигідним буде 2-й проект, тому що NPV2 > NPV1. Методика визначення чистої нинішньої вартості проекту має три основних переваги:

1. Усі розрахунки ведуться виходячи з грошових потоків, а не з чистих доходів. Грошові потоки (чисті доходи + амортизація) враховують амортизаційні відрахування як джерела фінансових ресурсів. Це важливо, тому що амортизаційні відрахування не є використаними коштами того року, у якому нараховується знос.

2. Методика визначення NPV враховує зміну вартості грошей у часі. Чим більше фактор часу впливає на вартість грошей, тим вище дисконтна ставка, яку фінансовий менеджер повинен вибирати дуже обережно.

3. Затверджуючи проект із позитивним значенням NPV фірма буде нарощувати свій капітал за рахунок цього проекту. Ріст капіталу фірми - це фактично підвищення курсу її акцій і збагачення акціонерів. З цих позицій ця методика є найбільш оптимальним способом оцінки інвестицій.

Ця методика передбачає високу кваліфікацію менеджерів і їхню здатність детально прогнозувати грошові потоки на наступні роки, адже чим більше віддалена якась дата, тим складніше оцінити майбутні грошові потоки. На них впливає багато факторів, наприклад, об'єм продажу продукції, ціна робочої сили, матеріалів, накладні витрати, відсотки за кредит, політика уряду й інші. Переоцінка чи недооцінка майбутніх грошових потоків може привести до помилок в оцінці проекту. До того ж цей метод передбачає незмінність ставки дисконтування протягом всього періоду реалізації проекту, хоч вона, як і процентна ставка по кредиту, міняється щорічно.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - це альтернативний спосіб досягнення того ж результату. Ціль використання IRR полягає в перебуванні однієї дисконтної ставки, при застосуванні до кожного надходження коштів буде давати таку загальну дисконтну вартість, що дорівнює початковим інвестиціям. Це означає, що ми шукаємо таку дисконтну ставку, при якій IRR дорівнює нулю.


Мал. Розрахунок внутрішньої норми доходу.

Внутрішня норма доходу фактично є тією максимальною ставкою, при якій програма може дисконтуватися, чи максимальною процентною ставкою, вона може приносити і все-таки окупати початкові інвестиції. Внутрішня норма доходу показує максимальну величину процентної ставки, під яку можна брати кредит.
Слід зазначити, що для проектів, які мають різні річні грошові потоки, процедура розрахунку IRR буде більш складною. Їх необхідно дисконтувати з урахуванням різних ставок доти, поки не буде знайдена ставка, при якій поточна вартість буде дорівнювати початковим інвестиціям. Внутрішня норма доходу стає тим індексом, який можна застосовувати для оцінки чи порівняння програм капітальних вкладень. Як правило, перевага віддається програмі з найвищим показником IRR. Варто також пам'ятати, що при оцінці ефективності капіталовкладень необхідно по можливості враховувати вплив інфляції. Це можна зробити шляхом коректування на індекс інфляції коефіцієнта дисконтування.

Таким чином, підсумовуючи перелічене вище, можна представити основні методи вибору інвестиційних проектів у табличному варіанті. Основні методи вибору інвестиційних проектів.

Основні методи вибору інвестиційних проектів:

Назва методу

Переваги методу

Недоліки методу

Сфера застосування методу

Простий метод окупності інвестицій (модель недисконтування)

Дозволяє судити про термін ліквідності й ризикованості проекту

Ігнорує грошові надходження після завершення строку окупності проекту, а також можливості реінвестування доходів і вартість грошей у часі

Придатний для швидкого відбраковування проекту, а також в умовах інфляції, дефіциту ліквідних засобів, політичної нестабільності

Метод чистої поточної вартості проекту (модель дисконтування)

Орієнтований на досягнення головної мети фінансового менеджменту - збільшення доходів акціонерів

Величина NPV не є абсолютно вірним критерієм при:
- виборі між проектами з різними початковими витратами, але однаковими NPV;
- виборі між проектом з більшої NPV і великим періодом окупності і проектом з меншої NPV і меншим строком окупності. Складно спрогнозувати ставку дисконтування

При схваленні чи відмовленні від єдиного проекту. При виборі між взаємозамінними проектами. При аналізі проектів із нерівномірними грошовими потоками

Метод внутрішньої норми доходу (модель дисконтування)

Нескладний для розуміння, добре узгоджується з головною метою фінансового менеджменту - збільшення прибутків акціонерів

Передбачає складні розрахунки. Не завжди виділяється найбільш прибутковий проект. Передбачає малореалістичну ситуацію реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по ставці внутрішньої прибутковості

Див. перші дві сфери застосування попереднього методу

Роблячи висновок, можна стверджувати, що розгляд будь-якого інвестиційного проекту обов'язково вимагає попереднього аналізу й оцінки за допомогою методик, про які ми вже згадували. Слід зазначити також, що при оцінці ефективності інвестицій необхідно по можливості враховувати і вплив інфляції.


Новини на TviyBiznes.com
Громадянська акція ВПЕРЕД
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
   27.04.2011
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця"
   27.04.2011
28 квітня у Віннці відбудеться представницький форум з Корпоротивної соціальної відповідальності
   27.04.2011
"КРИШТАЛЕВУ ЗІРКУ" ОТРИМАЛА АНАСТАСІЯ ОСТАПЕЦЬ
   03.03.2010